תנאי שימוש באתר

כללי

מטעמי נוחות, הטקסט "תנאי שימוש" להלן מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

משמעות המילה "שימוש" על הטיותיה השונות, במושג "תנאי השימוש" תהיה קשורה לצעדים הבאים: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או השארת פרטים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. העושה שימוש באתר, ייקרא בתנאי השימוש – "משתמש".

תנאי השימוש להלן מסדירים את מערכת היחסים בין המשתמש  לבין האתר במישרין או בעקיפין, לרבות שימוש באתר ו/או בשירותים המופיעים בו, וכן באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם מגיעים על ידי שימוש באתר (צד ג׳). 

השימוש באתר Re-volve (להלן: "האתר" או "Re-volve"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו. לאתר שמורה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, שינויים אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם על ידי האתר בתנאי השימוש וללא צורך במסירת הודעה על השינויים האמורים. 

בנוסף, Re-volve תהא רשאית לשנות לעיתים את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, תוכנו והשירותים המופיעים בו ו/או היקפם וזמינותם של השירותים ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם, ללא צורך במתן הודעה למשתמש מראש. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אשר יתרחשו בשל שינויים אלו.

 כמו כן, Re-volve לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר ו/או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרעה בשימוש באתר, הימצאות ווירוסים ו/או תוכנות וקבצים הרסניים, בשל איכות המידע שבאתר והתאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש. Re-volve תפעל לספק פעילות תקינה של מערכות האתר המספקות שירותים למשתמשים. מובהר כי Re-volve איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

למען הסר ספק, Re-volve איננה חברת נדל“ן ואינה מתעסקת בקניה ו/או מכירה של נדל״ן, אלא זירת מידע מקוונת המחברת בין רוכשי נדל"ן למוכרים. כל המידע המופיע לגבי חברות נדל״ן ו/או בעלי נכסים (להלן המוכרים) ו/או פרוייקטים מופיע מטעם המוכרים. למשתמש לא תהיה שום טענה מכל סוג שהוא באם נפלה טעות כתיב כזו או אחרת בהצגת הפרויקט.

מובהר בזאת, כי ללא הסכמה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר לכל מטרה שהיא.

מובהר בזאת כי כל סתירה בין תוכן שיפורסם על ידי Re-volve לבין תנאי השימוש, יגבר הנוסח המופיע בתנאי השימוש.

אחריות

המידע ו/או התכנים ו/או השירותים אשר מוצעים ב- Re-volve מובאים ככתבם וכלשונם.

Re-volve אינה אחראית לנכונותו של המידע ו/או לליקויים ו/או לשגיאות העלולים ליפול בו. הנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכנם ו/או לאמיתותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

Re-volve לא תהיה אחראית בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהו (נזיקית, חוזית וכדומה) כלפי משתמשי האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשב של המשתמש.

כל ההחלטות ו/או העסקאות ו/או הצעדים שהמשתמש בוחר לבצע על סמך המידע הכתוב באתר ו/או באתרי צד ג׳ אליהם מפנה האתר הן על אחריותו הבלעדית של המשתמש. ככל ש- Re-volve תפנה את המשתמש לאתרים אחרים, הרי שהיא אינה אחראית לתוכנם. מובהר כי הפנית המשתמש על ידי הלינקים (links) הקיימים באתר לא יתפרשו כהצעה, הסכמה או מתן חסות של Re-volve למאן דהוא.

התנהגות המשתמשים באתר

המשתמש מתחייב בזאת שלא לייצר עומס על מערכות האתר ו/או שרתיו ו/או להתערב או להפריע לדרך הפעולה הרגילה של האתר ושירותיו בכל דרך שהיא. 

המשתמש מצהיר שלא לאסוף נתונים מהאתר, בכל אופן שהוא, לרבות העתקה, צילום, שכפול, שינוי ו/או פרסום וכל דרך אחרת ולהשתמש באתר בדרך שימוש סבירה ככל משתמש סביר.

ככלל, השירותים אשר מוצעים למשתמש על ידי Re-volve, לרבות הגישה והשימוש בהם, מותנים בעמידה בתנאים אשר נקבעו ויקבעו על ידי Re-volve מעת לעת. ל- Re-volve שיקול דעת בלעדי באשר לזכות השימוש בשירותיה ו/או באתר האינטרנט עקב אי עמידה בתנאים אלה.

גבולות השימוש במידע והגנת הפרטיות

Re-volve תנטר את שימושו של המשתמש בשירותים השונים המוצעים על ידי האתר, ותשתמש במידע למען שיפור וטיוב השירותים. החברה תשמור בשרתיה נתונים אישיים וסטטיסטיים אודות המשתמש, פעולותיו באתר, חשבון המשתמש שלו וכל שידרש למען פעילותו התקנית של האתר.

מבלי לגרוע מהאמור, Re-volve תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש שניתנו על ידי המשתמש בהקשר של בקשת מידע כזה או אחר לצרכי Re-volve, לרבות מסירת פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים לטובת Re-volve, או כל שימוש אחר על-פי סמכות שבדין. 

למרות האמור לעיל, Re-volve לא תשתמש ולא תפרסם כל מידע למי שאינו מורשה לכך על פי דין או על פי תנאי שימוש אלו.

אבטחת מידע

Re-volve עושה ותעשה כל שלעיל ידה לאבטח את המידע הקיים באתר ובשרתיה לרבות כל מידע שניתן על ידי המשתמשים ונשמר בשרתי האתר.

מבלי לגרוע באמור לעיל, Re-volve אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה שאינה חוקית וללא הרשאה למערכותיה בידי גורם חיצוני, אשר עלולה להוביל לאובדן ו/או חשיפה של המידע לגורמים שאינם מורשים.

ככל שתתבצע חדירה שאינה חוקית, כאמור ל- Re-volve ו/או למי שפועל מטעמה לא תהא כל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם בכל צורה ושלב בשל כך למשתמש, והוא מצדו מאשר כי אין באפשרותו לתבוע את החברה או מי מטעמה בהקשר של נזק מסוג זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

Re-volve היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות עיצובו ותוכנו הכולל טקסטים, קוד מקור, גרפיקה וכל מידע ו/או תוכן המופיע באתר ואין לבצע בהם שימוש לרבות העתקה, צילום, שידור, מכירה, ביצוע כל שימוש מסחרי בתוכן לרבות שיכפול, הפצה או הצגה בפומבי ללא אישור מפורש בכתב מהחברה.

תחולת הדין

לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר, ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.